บทที่ 6

หลักการเขียนผังงานระบบ

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

หลังจากศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถดังนี้

(After studying this chapter, you will be able to)

 

1.       อธิบายความหมายผังงานระบบ

2.       จัดประเภทผังงานคอมพิวเตอร์

3.       ยกตัวอย่างขั้นตอนการใช้ผังงานระบบและผังงานโปรแกรม

4.       บอกประโยชน์และข้อจำกัดของผังงานระบบ

5.       อธิบายความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานระบบ

6.       เข้าใจหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์งาน

7.       สรุปหลักทั่วไปในการเขียนผังงานระบบ

8.       จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนผังงานระบบ”

9.       สนทนาเชิงปฏิบัติการ “สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานระบบ”

10.    สนทนา “การเขียนผังงานระบบที่ดีควรมีหลักเกณฑ์อย่างไร”

11.    อธิบายคำศัพท์ได้ 10 คำ

                                                    

เข้าสู่เนื้อหา