ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา                                 05 - 051 -201 ระบบฐานข้อมูล (Database Ststem)
2. สภาพรายวิชา                                     -
3. จุดมุ่งหมายรายวิชา                             1. เข้าใจระบบฐานข้อมูล
                                                             2. เข้าใจวิธีการออกแบบฐสนข้อมูล
                                                             3. มีทักษะการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
                                                             4. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูล
4. คำอธิบายรายวิชา                                            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ
                                                             ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ Normalization ระบบฐานข้อมูลแบบลดหลั่น
                                                             กันตามลำดับ และแบบข่ายงาน การเปรียนเทียบระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์กับแบบ
                                                             อื่นๆ การคืนสภาพและการควบคุมการใช้งานร่วมกันของฐานข้อมูล ความมั่นคง
                                                             ปลอดภัยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย