อำเภอ สทิงพระ

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
คำขวัญอำเภอ  เมืองเก่าสองทะเล มนต์เสน่ห์นกน้ำ งามหาดมหาราช พระไสยาสตร์ค่าล้น ผลิตผลต้นตาล ตำนานหลวงปู่ทวด
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ 4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมายเลขโทรศัพท์  0-7439-7034
 หมายเลขโทรสาร  0-7439-7034
เว็บไซต์อำเภอ    sathingpra-sk.go.th
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา   อำเภอสทิงพระมีความหมายว่า พระที่อยู่ริมน้ำ เดิมเรียกว่า จะทิ้งพระเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุง ในราว พ.ศ.1000-1480 ตรงกับสมัยศรีวิชัยเรืองอำนาจ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2437 เรียกว่า อำเภอประท่า และปี พ.ศ.2467 ยุบอำเภอประท่าเป็นกิ่งอำเภอจะทิ้งพระ 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 120 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......11.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....79.... แห่ง 4.อบต........11 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.   ทำนา
2.   เลี้ยงสัตว์
3.   ทำตาลโตนด
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.   ทำสวน
2.   ทำการเกษตรผสมผสาน
 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 3 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารออมสิน               โทร. 0-7439-7031
2.  ธนาคารกรุงไทย             โทร. 0-7439-7114-6
3.  ธนาคาร ธกส.                 โทร. 0-7439-7035
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.  โรงเรียนสทิงพระวิทยา           โทร. 0-7439-7160
2.  โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์     โทร. 0-7485-5422
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ทะเลสาบสงขลา  

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 49,354  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 24,113  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 25,241 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 411 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  408
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1.  ข้าว
2.  มะม่วง
3.  ผลิตผลจากต้นตาล
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
คลองพอเอกอาทิตย์  ยาว  40  กิโลเมตร  กว้าง 8.10  เมตร   
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - 

ข้อมูล นาย อำเภอ

แหล่งท่องเที่ยว

สินค้า OTOP

**..BACK..**