อำเภอ นาทวี

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนสยาม
คำขวัญอำเภอ  เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง รวยยางพารา เนื้อหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
หมายเลขโทรศัพท์  0-7437-1010
 หมายเลขโทรสาร  0-7437-1010
เว็บไซต์อำเภอ    -
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา ขึ้นกับเมืองสงขลา ต่อมาในรัชกาลที่ 5  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งย้ายเมืองจะนะจากตำบลนาทวีกลับไปตั้งที่ตำบลบ้านนา ครั้นเมื่อได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ได้เปลี่ยนจากเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และได้ยกฐานะตำบลนาทวีรวมกับท้องที่ตำบลใกล้เคียงตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทวีขึ้นกับอำเภอ
จะนะ และต่อมาได้ยกฐานะเป็น "อำเภอนาทวี"ในปี พ.ศ.2500    
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 747 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......10.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....92.... แห่ง 4.อบต........10 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. สวนยางพารา
2. สวนผลไม้ ลองกอง, ทุเรียน, เงาะ, ขนุน, จำปาดะ
3. ทำนา และการเลี้ยงสัตว์
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว สุกร แพะ แกะ 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 4 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน                    โทร. 0-7437-1021
2. ธนาคารกรุงไทย                  โทร. 0-7437-1545
2. ธนาคารกรุงเทพ               โทร. 0-7437-1321-3
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ     โทร. 0-7437-1596, 0-7437-1066
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม           โทร. 0-7437-1018
2. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม         โทร. 0-7437-1042
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี        โทร.074-371805

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
1. ป่าไม้อุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
2. อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
3. เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่ากราด
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 52,607  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 26,332  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 26,275 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 70.42 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  42
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1. การผลิตยางพารา
2. ผลไม้ ลองกอง ขนุน จำปาดะ เงาะ ทุเรียน
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
คลองนาทวี 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. บจก.กัมพล พาราวู้ด (2003)   ที่ตั้ง 150 ม.3 ต.คลองทราย
 

ข้อมูล นาย อำเภอ

แหล่งท่องเที่ยว

สินค้า OTOP

**..BACK..**