อำเภอ เทพา

[ดูแผ่นที่ คลิก]

 

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ "เมืองจัตวา"  ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุก ๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2329  ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองตรี ในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ และได้ทราบจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา ออกจากเมืองสงขลา โดยตั้งขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา  ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเทพา จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา ใกล้กับสถานีรถไฟ "ท่าม่วง" ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี "เทพา" ให้ตรงกับคำว่า "อำเภอเทพา" ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 978 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......7.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....67.... แห่ง 4.อบต........7 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปศุสัตว์ 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารออมสิน  โทร.074-376443
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.074-376286
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนเทพา โทร.074-376329
โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ โทร.074-478534
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ชายหาดสร้อยสวรรค์  เกาะขาม เกาะแลหนัง แม่น้ำเทพา
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 67,766  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 33,904  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33,862 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 70 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  42,43,4085
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  074-376349
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา, 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1) แม่น้ำเทพา
2) แม่นำ้ตูหยง
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - 

ข้อมูล นาย อำเภอ

แหล่งท่องเที่ยว

สินค้า OTOP

**..BACK..**